BAR
 
Karel Bartušek
 
Mentální diagnostika a terapie, bonsaje
Úvod
Osobní charakteristika
Publikace
 
Zvláštnosti fyziky
Mentální diagnostika
Bonsaje
Knihy
Fotogalerie bonsají
 
Kontakt
Časový režim
Oznámení


English
 
Zvláštnosti fyziky
 

V současné době je rozvoj vědy a techniky velmi rychlý. Můj pocit je, že takovýto rychlý rozvoj vědy a poznání, má negativní vliv na člověka, lidské společenství a negativně ovlivňuje přírodu a celou Zemi. Ohlédneme-li se zpět, vidíme exponenciálně narůstající objem lidských poznatků. Věda i technika se dělí do velkého počtu oblastí, které jsou nebo i nejsou navzájem propojené.

Poznání a vědecké důkazy jsou závislé na úrovni měřicí techniky. Co nemůžeme změřit přímými nebo nepřímými metodami, to není pro vědu důkazem, že exituje. Když naší nejmenší délkovou mírou bude jeden metr, změříme rozměry našeho domu, ale nezměříme velikost lidské buňky. V případě, že naší nejmenší délkovou mírou bude délka vlny laserového světla, interferometricky změříme např. velikost buněk. Tak můžeme pokračovat dále až do oblasti délek vlny kosmického záření a měření délek hluboko pod 1 nm.

Rozvoj poznání fyziky přešel v poměrně krátké době od newtonovské fyziky přes kvantovou fyziku až v současnou fyziku, ve které si uvědomujeme "temnou energi", "černé díry" a jejich gravitační vliv na okolní tělesa apod. Právě např. temnou energii, i když ji neumíme změřit, uvažujeme podle nepatrné ztráty energie pohybujícího se elektronu ve vakuu a také podle jiných jevů.

V oblasti psychotroniky je však vědecký pohled jiný. Je mnoho zajímavých jevů, které se na světě dějí, třeba např. jsou klasifikovány jako rozsáhlé mnohaparametrické soustavy s vyjádřením minima parametrů. U těchto soustav je obtížný implicitní nebo explicitní popis a nalezení řešení soustavy. U těchto soustav neumíme řešení měřením prokázat. Proto neexistují. Současně také psychotronika využívá k detekci reakci lidského těla na určitý podnět. Detektorem je kyvadlo, virgule nebo i pocit testujícího člověka. Toto je velký problém. Vyplývá však z toho, že detekce daného problému závisí na psychice člověka, na jeho zkušenostech a možnosti si vymýšlet. Proto jsou techniky alternativní medicíny a léčitelství zavrhovány nebo jsou velmi pomalu přijímány do podvědomí odborníků.

Ve všech oborech vědy jsou používány statistické metody. Pomocí nich je možné posoudit, zda existuje vysoká pravděpodobnost, že děj nastal. Totéž platí v medicíně, kde pomocí magneticko-resonančního (MR) zobrazování vyhodnocujeme např. souvislost změn propustnosti membrán se vznikem nebo vývojem nemoci (Parkinsonova nemoc, Alzheimerova choroba a jiné nervové nemoci). Změny paramerů MR obrazů jsou ve srovnání se šumem nepatrné, ale statistické vyhodnocení dokazuje korelaci sledovaných veličin. Podobně je to v mnohých případech, když navštívíte lékaře. Na následné kontrole se vás zaptá, jak se cítíte a pokud se cítíte dobře, jste zdráv. Nový lék je složitým postupem testován a je zjišťována jeho účinnost na ovlivnění choroby a vyhodnocují se škodlivé účinky léku. Vyhodnocení je opět s využitím statistiky. V oblasti léčitelství je tomu podobně. Léčitel podle zkušenosti a své diagnózy udělá zásah a následně hodnotí, zda pacient reagoval či ne. Použije-li stejnou metodu na totožný problém vícekrát, může statisticky zhodnotit účinnost působení. Proto působení léčitele je možné také statisticky vyhodnotit. Ze zkušenosti je to však velký problém, Zřídka je věda využita k posouzení účinnosti léčitelského zásahu. Je to však úplně zřejmé pokud zvážíme ekonomickou stránku různých terapií.

Mé poznání vyústilo v následující hypotézu. Zastávám názor, že vesmír je vlnového charakteru, tedy je složen ze souboru vln, které se vyznačuí amplitudou a frekvencí. Vlny jsou elektromagnetického typu a je možné je vyjádřit pomocí např. úplných Maxwelových rovnic. Významnou roli hraje jejich uspořádání, kde rotace kolem osy a její směr je důležitá (známé jako kvaternionové vyjádření prostoru - https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternions_and_spatial_rotation). Ze souboru vybraných skupin vln pak vzniká hmota, kterou již makroskopicky vnímáme a pracujeme s ní. Frekvence vln vytvářejících subatomární částice odpovídá rozměrům těchto částic a je velmi vysoká. My také. Lidské tělo se skládá z buněk, vytvářejících orgány a části těla. Buňky jsou složeny z dílčích chemicky popsatelných částí. Menšími strukturami jsou atomy, elektrony a další subatomární částice, které fyzika zná. Tyto částice jsou složeny opět z částic menších a menších. Může se jednat o fraktálovou strukturu. Z pohledu funkce lidského těla jsou frekvence vln tvořících orgány nízké. Dílčí části jsou z vln s frekvencemi vyššími. A postupujeme.li takto dále, dojdeme k tomu, že naše jednání, myšlení a reakce jsou dány vlnami nejvyšších frekvencí, daleko vyšších, než mají zvířata, rostliny a organický i neorganický svět. To je důvodem, proč je velmi účinné provádět léčení na úrovni nejvyšších frekvencí (mentální tělo) a ne v oblasti fyzického těla.

Potvrzení či hledání poznatků potvrzující nebo vyvracející tuto hypotézu je předměten této záložky. Pro zájemce v následujících odkazech najdete popis různých jevů a jejich souvislostí. Příkladem je funkce kyvadla jako zobrazovače podvědomých reakcí a myšlenek terapeuta. Také vliv magnetických polí na diagnostiku a mnoho jiných zajímavých jevů a upozornění, jakých chyb se při mentální diagnostice můžete dopouštět.

Kvantovy vesmir.pdf
Akumulátory bioenergetického pole.pdf
Zvláštnosti detekce kyvadlem.pdf
Záznam vlněni.pdf
Vlastnosti přenosovych médií.pdf
Uspořádaná struktura vody.pdf
Fyzické tělo, myšleni a duchovno.pdf
Fyzikální vlastnosti buněk.pdf
Změna vodivosti vody v magnetickém poli.pdf
Přednáška duben 2017 - Supravodivý kvantový magnetometr.pdf
Prednaska kveten 2017 Lechotice - Mentální diagnostika a terapie.pdf
Úvahy o energii člověka.pdfhome
Poslední změna: 07.03.2021
Počet zobrazení stránky: